اول بکار بد درو کن
 

                                                                                                             

hich kas 

                                                

زمان برای هر کسی که می تواند صبر کن هر دری را باز میکند

دسته ها : در هم
يکشنبه سی یکم 6 1387
X